Advertisement
Advertisement

ޗައިނާއަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރަކަށް ޑރ. ފަޟީލް އައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބޭރު ޤައުމުތަކަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތަށް 9 ސަފީރުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި

ހަމަ ނިދި ނުލިބޭތަ؟ މިއޮތީ ހައްލު

އެންމެފަހުގެ ހަބަރު

އިތުރު ލިޔުންތައް
12
Advertisement
Advertisement

ކުޅިވަރު

ދުނިޔެ

މީހުން

މުނިފޫހިފިލުވުން

Advertisement